Menu

„Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek”

  • Napisała 
„Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek” fot. www.pexels.com
Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek". Wartość projektu wynosi 293 212,55 zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych to 244 766,51 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. i obejmie 140 dzieci w wieku przedszkolnym, które uczą się/zamieszkują w gminie Piątek i 7 nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu w Piątku, objętych doskonaleniem zawodowym.

Do nowej grupy przedszkolnej przyjętych zostanie 30 dzieci z gminy Piątek. W zajęciach dodatkowych udział wezmą wszystkie dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Piątku w roku szkolnym 2016/2017.

Cel główny Projektu to zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej o 30 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat i podniesienie kompetencji 140 dzieci, w tym 45 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Piątku na wczesnym etapie edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz organizowanie zajęć dodatkowych niwelujących deficyty rozwojowe dzieci i rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnej dzieci w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r., poprawę jakości edukacji w drodze doskonalenia zawodowego 7 nauczycieli i doposażenia nowej grupy przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe.

Do zakładanych rezultatów należą, m.in.:
1. Liczba 30 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;
2. Liczba 140 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
3. Liczba 7 nauczycieli objętych wsparciem w programie;
4. Liczba 7 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu;
5. Liczba 1 doposażonej sali przedszkolnej;
6. Liczba 1 doposażonego placu zabaw;
7. Liczba przeprowadzonych godzin zajęć dodatkowych (indywidualna terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem, arteterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne)

Realizowane zadania to:
1. Wygenerowanie i funkcjonowanie w Gminnym Przedszkolu w Piątku dodatkowych 30 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Piątek,
2. Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z terapii pedagogicznej, zajęć z psychologiem, arteterapii, gimnastki korekcyjnej i zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Piątku,
3. Wyposażenie sali w meble, sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne oraz doposażenie placu zabaw.
4. Zatrudnienie nauczyciela i pomocy nauczyciela
5. Realizacja szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu w Piątku.

Info: UG Piątek
Ostatnio zmieniany: środa, 02 listopada 2016 11:27